سیفتی باکس


حجم* ۰٫۳ ۰٫۵ ۱٫۵ ۲ ۲٫۵ ۳ ۳٫۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۵٫۵ ۷ ۸٫۵ ۹٫۵ ۱۱٫۵ ۱۲ ۱۵ ۲۲ ۲۵ ۲۶٫۳ ۳۰
مدل R a√ a√ a√ a√ a√ a√ a√ a√ b√ b√ b√ b√
مدل C d√ d√ d√ d√ d√ c√ c√
 مدل P e√
 مدل XL

*تمامی حجم ها به لیتر می باشد

+  مدل C :  بدنه دایره ای

+  مدل R  :  بدنه چهار گوش

+  مدل P  :   جیبی

ادامه مطلب

doors